രജിസ്‌ട്രേഷൻ

സ്കൂളിൽ പഠിച്ച വർഷം :
സ്കൂളിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടിയ ക്ലാസ് & വർഷം :
പേര് :
അഡ്രസ്സ് :
ഫോൺ :
മൊബൈൽ :
ഇമെയിൽ
തൊഴിൽ
മിത്രോത്സവം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമോ ?
ഉണ്ട് ഇല്ല

ABOUT US

Chelembra is now known in the map as the land for Education. Thanks to the efforts of Mr. K V Sankaranarayanan, popularly known as Maanuettan.

FIND ME

CONTACTS

CHELEMBRA, Pulliparamba P.O.,Malappuram Dt.- 673634, Kerala. Ph/Fax: 0483-2890087(Highschool), 0483-2891624(Higher Secondary), Mob: 9400705240(Headmistress), 9947395754(Principal)
E mail: nnmhsschelembra@gmail.com

Copyright © Narayanan Nair Memorial Higher Secondery School . All Rights Reserved